טיפ לטיפול ב Bad Data ב IDEA

כאשר מייבאים לתוכנת IDEA נתונים מסוג תאריך, מספרים או זמן, או בעת הגדרת שדה וירטואלי תאריכי, לדוגמא עמודה המוגדרת בתבנית DD/MM/YY, אך העמודה כוללת נתונים כגון 05/15/02, נוצר בסיס נתונים לנתונים הבעייתיים. ניתן לצפות בשם בסיס נתונים כזה דרך חלון File Explorer בתוכנה...

הדגמת Fuzzy Duplicates ב IDEA 10

בטיפ מטלת Fuzzy Duplicates לחיפוש רשומות דומות הצגנו את הבסיס התאורטי להרצת מטלת Fuzzy Duplicates. אחת הבדיקות הנפוצות לאיתור מעילות והונאות הנה בדיקת זיקה בין עובדי הארגון לספקיו. בטיפ זה נציג שיטה לבדיקת דמיון בין כתובות העובדים ולבין כתובות הספקים. בסיסי הנתונים...

ניתוח מגמות גרפי עפ"י היקף הוצאות

ניתן להשתמש ב IDEA על מנת להכין תרשים [chart] המציג את מגמת ההוצאות על פני תקופת זמן, בעזרת קובץ נתונים הכולל את כל ההוצאות. להלן השלבים ב IDEA: ייבוא את הקובץ [יומן ההוצאות] ל IDEA הוסף שדה וירטואלי נומרי בשם MONTH המציג את חודש ההוצאה, מתוך תאריך ההוצאה באמצעות...

הודעת שגיאה בניסיון לייצא תוצאות לאקסל

לקוח הפנה את הבעיה הבאה: יצרתי טבלת ציר ב IDEA ובכל פעם שאני מנסה לייצא את הנתונים במסך טבלת הציר לאקסל מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: לקוח אחר הפנה בעיה עם אופי דומה על הודעת שגיאה שהוא מקבל בעת ניסיון לייצא נתוני תוצאה של סכימה לאקסל: שגיאה זו נובעת מהרשאות כתיבה פנימיות...

הודעת שגיאה לאי יכולת המרה לפורמט PDF

לקוח הפנה את הבעיה הבאה: בכל פעם שאני פותח את IDEA מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:   לאחר לחיצה על OK התוכנה פועלת באופן תקין. מה גורם לשגיאה, כיצד לתקן את הבעיה וממה להימנע בעתיד ? בברור עם הלקוח נמצא כי הוא החליט לבטל מדפסות שאינו משתמש בהן ע"י כניסה ללוח הבקרה, בחירת...

צפייה במקביל במספר בסיסי נתונים

תמצית: לעיתים קרובות לפני ביצוע Join או לצורך איחוד קבצים, ברצוננו לעיין ברשומות של יותר מקובץ אחד באותו זמן. לדוגמא, באקסל לא ניתן להציג שני גיליונות זה לצד זה. בתוכנות CAATT אחרות ניתן להציג רק בסיס נתונים אחד בכל נקודת זמן. נסביר כאן כיצד ניתן להציג יותר מבסיס...

פונקציה להוספת אפסים מובילים

תמצית : הפונקציה ממירה ערך נומרי לטקסט ומוסיפה אפסים מובילים. סינטקס: #LeadingZeros(Number, FieldLength) פרמטרים: Number - ערך נומרי / שדה נומרי אליו רוצים להוסיף אפסים מובילים FieldLength - האורך הרצוי של השדה כולל האפסים המובילים לייבוא פונקציה ולהכללתה בין שאר...

פונקציית השירות Project Overview

תמצית: הפונקציה מאפשרת הצגה גרפית של פעולות ניתוח שבוצעו. בהפעלת הפונקציה מוצג נתיב ביקורת ויזואלי וכל ההיסטוריה של הניתוח שבוצע על כל בסיסי הנתונים במחיצת העבודה. להפעלת התצוגה נקליק: File>Prject Overview לפונקציה מספר תכונות מלהיבות: ניתן להציג גם כטבלה בה ניתן...

קליטת שדה תאריך במבנה לא קבוע מקובץ PDF

תמצית: התקבל קובץ PDF לניתוח. אחד מהשדות בקובץ הוא שדה המבטא תאריך. התאריך לא הוקלד במערכת התפעולית ממנה נגזרו הנתונים לקובץ ה PDF, באופן אחיד: חלק מהנתונים התקבלו כ dd/m/yyyy, אחרים כ d/m/yyyy ואחרים כ: dd/mm/yyyy. כיצד נקלוט את נתוני התאריך ל IDEA? לקוח הפנה את...

הוספת שדות עריכה ובדיקה לבסיס נתונים

תמצית: תוכנת IDEA עובדת ב Read Only, כלומר אינה מאפשרת לשנות את נתוני המקור שהתקבלו מ IT, מהמבוקר או מכל מקור אחר. לכן לא ניתן למחוק שדות ורשומות בקובץ. בביקורת למטרת בחינת ציות, כאשר אנו מעוניינים על סמך דגימת תכונות לקבוע את מידת העמידה ברגולציה, יש לנו צורך בהוספת...

פונקציית השירות Show Field Statistics

ניתן להציג ערכים סטטיסטיים במשולב עם הצגת הנתונים, ע"י לחיצה על האופציה ...Show Field Stats בתפריט View:               במסך הנפתח נדרש לסמן מה הסטטיסטיקות אותן רוצים להציג במקביל לנתונים בתצוגת DATA: לאחר הבחירה ולחיצה על OK מתקבלת...

בדיקות קבלה בייבוא נתונים – Field Statistics

לביצוע בדיקות קבלה של הנתונים לפני ניתוחם, משתמשים בפונקציה Field Statistics. יכולת מובנית זו ב IDEA מציגה מידע על שדות נומריים, שדות תאריך ושדות זמן ומאפשרת לבחון במהירות תאימות בין נתוני הטבלה שהתקבלה לבין נתוני קובץ שיובא. בעת פתיחת לשונית הצגת הערכים הסטטיסטיים,...

שינוי פורמט התאריך בתצוגה

לעיתים קרובות כאשר אנו מייבאים את אותם הנתונים הכוללים שדות תאריך, במחשבים שונים, שדות התאריך מוצגים בפורמטים שונים: במחשב אחד התאריך יוצג כ: 11-07-2012 ואילו במחשב אחר כ: 07-11-2012. תופעה זו מתרחשת מאחר וההגדרות האזוריות שונות ממחשב למחשב ( Regional Settings). ניתן...

הרשמה

שכחת סיסמה?