הדרכות IDEA

כמשווק הבלעדי של תוכנות IDEA בישראל, וכגורם היחיד המוסמך על ידי חברת CaseWare-IDEA להדרכת תוכנת IDEA במדינת ישראל, אנו מציעים הכשרה ותמיכה לכל לקוחותינו.
יש לנו ידע נרחב על המוצר, גיבשנו מגוון מערכי שיעור ותרגילי הדרכה בעברית, לרבות הרחבות עפ"י דרישה לתמיכה בחקירת מעילות והונאות ושילוב נאות של IDEA במחזור החיים של פרויקט ביקורת.
אנו מציעים הכשרות הן לציבור הרחב והן הכשרות ה"תפורות" ספציפית לארגונים ברמות ידע שונות החל ממתחילים ועד למשתמשים מנוסים.
הכשרה מתקדמת אצל לקוח (In-House) כוללת בנייה משותפת של אירועים ושימוש בתוכנה לגישה לבסיסי נתונים של הלקוחות.

קורס חשיפה בתוכנת IDEA - חלק א

קורס חשיפה של 8 שעות אקדמיות, חד יומי

שיטת הלימוד

 • ההדרכה תיעשה באמצעות ספר הדרכה בעברית המחולק לכל משתלם בתחילת הקורס, הכולל 34 תרגילי כתה.
 • בהדרכה יוקנו עקרונות העבודה בכלי ביקורת ממוחשב וגישות לניתוח הנתונים - יסודות, גישה לנתונים, בדיקת שלמות ותקינות נתונים, ניתוח נתונים ודיווח תוצאות.
 • המשתלמים יקבלו תעודת השתתפות על 8 שעות CPE.

נושאי הקורס:

 • שילוב IDEA בתהליך הביקורת
 • סדר הפעולות בעבודה עם IDEA
 • ניהול פרויקט
 • ייבוא הנתונים
 • בדיקות קבלה לתקפות ושלמות נתונים
 • איתור רשומות מעניינות באמצעות Find
 • יצירת פילטרים ואופן השימוש בהם
 • מיצוי נתונים
 • זיהוי חריגים
 • הוספת שדות ובניית ביטויים
 • איחוד בסיסי נתונים 
 • הצלבת נתונים
 • ייצוא נתונים לפורמטים מקובלים
 • מבוא לאוטומציה באמצעות Project Overview

קורס חשיפה בתוכנת IDEA - חלק ב

קורס חשיפה של 8 שעות אקדמיות, חד יומי

שיטת הלימוד

 • ההדרכה תיעשה באמצעות ספר הדרכה בעברית המחולק לכל משתלם בתחילת הקורס, הכולל 40 תרגילי כתה.
 • בהדרכה יוקנו עקרונות העבודה בכלי ביקורת ממוחשב וגישות לניתוח הנתונים - יסודות, גישה לנתונים, בדיקת שלמות ותקינות נתונים, ניתוח נתונים ודיווח תוצאות.
 • המשתלמים יקבלו תעודת השתתפות על 8 שעות CPE.

נושאי הקורס:

 • תכנון הביקורת: איתור וזיהוי נתוני ביקורת נדרשים ואופן הפנייה לקבלת נתונים
 • ייבוא קבצים מורכבים באמצעות Report Reader וביצוע בדיקות קבלה
 • ויזואליזציה – הצגת תובנות וחריגים באופן גרפי
 • תרגול 3 שיטות דגימה
 • אירוע ביקורת על הספר הראשי
 • בניית פילטרים מורכבים
 • אירוע ביקורת מערכתי
 • תרגילים מתקדמים לניתוח נתונים בשדות תאריך וזמן
 • דיווח ויצוא תוצרים
 • מידע לבחינה והערכה בסיום הביקורת
 • גיבוי פרויקט

קורס מבוא בתוכנת IDEA

 • בהדרכה יוקנו עקרונות העבודה בכלי ביקורת ממוחשב וגישות לניתוח הנתונים - יסודות, גישה לנתונים, בדיקת שלמות ותקינות נתונים, ניתוח נתונים ודיווח תוצאות.
 • ההדרכה תיעשה באמצעות ספר הדרכה בעברית המחולק לכל משתלם בתחילת הקורס הכולל 80 תרגילי כתה.
 • העברת ההדרכה תיעשה ב-4 מפגשים, אחת לשבוע. כל מפגש למשך 6 שעות אקדמאיות.
 • במטרה לחזור ולחזק ו/או לתרגל שנית היבטים לא ברורים במלואם, יידרשו הלומדים לפתור תרגילי "בית" ולהעביר את הפתרונות למרצה. משימה זו היא בהיקף של 6 שעות לכל משתלם.
 • כתנאי לקבלת תעודת השתתפות על 30 שעות CPE, יידרשו הלומדים לפתור את שיעורי הבית, ולהיות נוכחים בלפחות 3 מפגשים.

נושאים מרכזיים הנלמדים בקורס המבוא:

 • הבנה כיצד לנהל מטלת ביקורת ולשמור על תוצרי העבודה,
 • ייבוא נתונים ומידע הנדרשים לביצוע הביקורת,
 • ביצוע בדיקות קבלה על הנתונים והבנתם,
 • בידול תנועות מסוימות, עפ"י החלטת המתחקר,
 • איתור אנומליות,
 • יצירת פרופיל של הנתונים,
 • שימוש בטכניקות דגימה בסיסיות,
 • ביצוע ביקורת על הספר הראשי,
 • הוספת שדות חדשים ובניית פילטרים,
 • הצלבת נתונים ממקורות שונים,
 • ייצוא ופרסום תוצאות הניתוח,
 • בניית פילטרים מורכבים באמצעות עורך הביטויים.

שיעורי בית:

 • תרגול בנושא Print Report
 • שאלות חזרה בנושא אינדקס
 • שאלות חזרה בנושא ביטויים
 • שאלות חזרה בנושאי פונקציות בנויות
 • תרגול בנושא Duplicates
 • תרגול בנושא Join
 • אירוע ביקורת לתרגול ייבוא, סכימה ואיתור חריגים

שיטות דגימה מתקדמות

משתלם רשאי לגשת לקורס בשיטות דגימה מתקדמות רק לאחר שעבר הכשרה מקדימה של קורס החשיפה החד יומי חלק א או קורס מבוא 30 שעות. הקורס בשיטות דגימה מתקדמות מציג שלוש שיטות דגימה:

 • [Monetary Unit Sampling [MUS
 • מדגם תכונות
 • דגימת משתנים קלאסית

הקורס מהווה סקירה לדגימה סטטיסטית תוך שימוש בדוגמאות פשוטות ולא נועד לשמש תחליף לקורס בסטטיסטיקה. 

השתתפות בקורס מזכה בקבלת תעודה והכרה ב 3.5 שעות CPE

 

שיטות סטטיסטיות מתקדמות

משתלם רשאי לגשת לקורס בשיטות דגימה מתקדמות רק לאחר שעבר הכשרה מקדימה של קורס החשיפה החד יומי חלק א, או קורס מבוא 30 שעות.

בעזרת כלי הניתוח הסטטיסטיים ב IDEA, נלמד לזהות מגמות, לאתר קשרים בין שדות ולחזות ערכים עתידיים:

 • ניתוח קורלציה המעריך את הקשר בין שני שדות שונים וקובע באם קיימת קורלציה ביניהם קורלציה הינה שיטה סטטיסטית להשוואת תבניות של ערכים מספריים בין שתי קבוצות נתונים. ערך קורלציה גבוה (קרוב ל1) משמעותו כי ערכים גבוהים מסט הנתונים הראשון מתאימים לערכים הגבוהים בסט השני ובהתאמה, ערכים נמוכים של נתונים בסט 1 מתאימים לערכים נמוכים בסט 2. תוצאת הקורלציה הינה מספר יחיד המסביר לנו עד כמה קיימת התאמה בין שתי קבוצות הנתונים. ערכו נע מ 1- עד ל 1+.
 • ניתוח מגמות מייצר גרף של סט נתונים לזיהוי קו מגמה המבוסס על מודל סטטיסטי. ניתוח זה יכול לנבא ערכים עתידדים בהתבסס על המגמה הסטטיסטית.
 • סדרות עיתיות היא סוג של ניתוח מגמות שניתן להשתמש בו על נתונים מחזוריים או עונתיים באופיים ובכך מציגים קו מגמה גרעיני יותר לפי השעה ביום או רמה אחרת המאופיינת ע"י המשתמש.

ד"ר מרק ניגריני, סטטיסטיקאי בעל שם, מדגים את כל היכולות ב IDEA בהקשר של ביקורת פנימית להערכת הבקרות בסרט לנושא Advanced statistical Methods המצורף לקבצי הקורס

השתתפות בקורס מזכה בקבלת תעודה והכרה ב 3.5 שעות CPE

 

קורס מתקדמים - כלים לעריכת ביקורת לאירוע מורכב

לימוד להתמודדות עם נושאי ביקורת שונים בין היתר בעזרת תרחישי ביקורת מורכבים.

דרישות קדם: קורס מבוא 30 שעות

לימוד תכנים מתקדמים בתוכנה בארבעה מפגשים של 6 שעות כל אחד, פעם בשבוע ופתרון 4 תרחישי ביקורת מורכבים.

השתתפות בקורס מזכה בקבלת תעודה והכרה ב 24 CPE

נושאים הנכללים בקורס המתקדמים:

 • ייבוא נתונים מורכבים כגון דוחות לרבות נתונים שלא במבנה טבלאי,
 • שיטות מתקדמות לבידוד ולאיתור תנועות מסוימות,
 • שימוש בפונקציות הבנויות לבניית פילטרים ולשמירתם,
 • שימוש בשיטות דגימה מתקדמות [MUS, מדגם תכונות, דגימת משתנים קלסית],
 • חיבור בסיסי נתונים מרובים לניתוח משותף,
 • בניית פרופיל מתקדם וחוק בנפורד,
 • בניית פונקציות פרטיות,
 • שימוש בשיטות הסטטיסטיקה המתקדמת לאיתור מגמה, קורלציה וניתוח עיתי,
 • סקירה ותרגול ראשוני ביצירת סקריפטים במגוון שיטות ובהתאמתם.

 

התמחות ביצירת סקריפטים כחלק מביקורת מתמדת

משתלם רשאי לגשת לקורס סקריפטים רק לאחר שעבר את ההכשרה המקדימה של קורס מבוא 30 שעות. קורס הסקריפטים מספק מבט כולל על התהליך של יצירת מאקרו (תהליכים אוטומטים) בעזרת שפת IDEASCRIPT.

עם הנושאים המרכזיים הנלמדים בקורס נמנה את:

 • מבוא לכתיבת סקריפטים ושימושים נפוצים,
 • הקלטת סקריפט (מקליט הסקריפטים, תכנון, עורך סקריפטים חזותי, שמירה, הרצה, המרת סקריפט חזותי ל IDEAScript, IDEAScript Editor, בניית סקריפט מנתיב הביקורת),
 • תחביר IDEAScript (מקורות, דוגמאות שפת BASIC),
 • עבודה עם סקריפטים (שימוש במשתנים, קבועים, סוגי נתונים, שחרור אובייקטים, תיעוד סקריפטים),
 • התאמת סקריפטים (שימוש בתיבות הודעה ותיבות קלט לתקשורת ולהודעות עם המשתמש,
 • דפדפן השפה (אובייקטים, מבני בקרה לולאות והתניות),
 • פונקציות ,רוטינות משנה ומערכים,
 • יצירת תיבות דיאלוג מותאמות אישית.

השתתפות בקורס והגשת תרגילים מזכה בקבלת תעודה והכרה ב 30 CPE

 

לפרטים צרו קשר עם דן 052-6358811, dan-n@iacs.co.il
או מלאו את הטופס ונשמח לחזור אליכם בהקדם

הרשמה

שכחת סיסמה?

שינוי גודל גופנים
ניגודיות